Bản quyền

  1. DuyPost thường đăng tải các bài viết có nội dung mới do chúng tôi tạo ra. Trong trường hợp này, DuyPost giữ bản quyền toàn bộ nội dung và tác giả xin chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung do chúng tôi tạo ra và được đăng tải trên trang web này. Ngoại trừ khi có đường dẫn tới bản gốc, hoặc chú thích riêng về tên tác giả hoặc nguồn gốc, tất cả hình ảnh, bài viết, video trên DuyPost đều thuộc bản quyền của DuyPost.
  2. Khách truy cập không có quyền sử dụng nội dung hoặc các phần nội dung bao gồm cơ sở dữ liệu, các trang ẩn, trang liên kết, code ẩn hoặc các tài sản trí tuệ khác của DuyPost vì bất kỳ lý do gì và cho bất kỳ mục đích sử dụng nào. Khi sử dụng một phần hoặc toàn phần nội dung từ DuyPost phải ghi rõ nguồn bài viết kèm link trỏ về trang web này.
  3. Không sử dụng nội dung tại DuyPost để thương mại hóa. Trừ khi có hợp đồng với nội dung ngược lại bằng văn bản với DuyPost, khách truy cập, người xem, người đăng ký, hoặc khách hàng sẽ không có quyền sử dụng thông tin trên trang web này cho mục đích thương mại; họ không có quyền truyền phát, sao chép, lưu trữ, in ấn, bán hoặc xuất bản bất kỳ phần nào trong nội dung của trang web.
  4. Bằng việc đọc nội dung của DuyPost, bạn đồng ý với điều kiện này và thừa nhận bất kỳ việc sử dụng không được phép nào đều là trái pháp luật và bạn có thể phải chịu xử phạt hành chính hoặc hình sự. Nếu ai vi phạm việc sao chép nội dung mà không liên hệ với tác giả, DuyPost sẽ báo cáo cho Google và việc vi phạm bản quyền này sẽ phải nhận hậu quả thích đáng. Google dựa trên thời gian đăng bài và nhiều yếu tố khác để nhận diện đâu là bài gốc và đâu là bài vi phạm bản quyền hoặc nếu nghiệm trọng DuyPost có quyền gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý theo pháp luật.
%d bloggers like this: